Novice spletnega mesta

Obvestilo za študente - coronavirus

Obvestilo za študente - coronavirus

par Saša Planinc,
Nombre de réponses : 0

Spoštovane študentke in študenti!

Na Univerzi na Primorskem in na Fakulteti za turistične študije redno spremljamo dogajanje v povezavi s koronavirusom. Vodstvo fakultete upošteva in sledi vsem priporočilom in ukrepom, ki nam jih posreduje vodstvo Univerze in strokovne zdravstvene institucije. Univerza je tudi v stalnem stiku s strokovnimi organizacijami, to je Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ki preventivno pripravlja potrebne ukrepe za primere pojava virusa v naši okolici.

Po navodilih vodstva Univerze se zato vsa pedagoška, raziskovalna in strokovna dejavnost na univerzi in njenih članicah še naprej izvaja v polnem obsegu, kakor tudi potovanja iz in v tujino, ter siceršnje sodelovanje z našimi partnerji. Tudi vsem študentom in zaposlenim, ki so v tujini, zaenkrat svetujemo, da nadaljujejo s svojimi načrtovanimi aktivnostmi.
 
Izjema so aktivnosti, ki jih ni mogoče izvesti zaradi omejitev, ki jih uvajajo partnerske institucije. V kolikor politika partnerjev (npr. zaprtje univerze, zamik semestra, omejitev obiskov, itn.) prepreči izvedbo mobilnosti ali drugačnega obiska iz razloga koronavirusa, to lahko štejemo za višjo silo in pri večini sofinancerjev še vedno uveljavljamo že nastale stroške.
 
Zaenkrat pa v skladu s priporočili Univerze vsem študentom in zaposlenim svetujemo:
-         da delujejo preventivno (z enakimi ukrepi kot za preprečevanje širjenja sezonske gripe), pri tem so pomembni predvsem higienski ukrepi (pravilno umivanje rok, kašljanje in razdalja);
-         da si preberejo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Svetovne zdravstvene organizacije;
-         spremljajo uradne informacije o razvoju bolezni in preventivnih ukrepih;
-         v kolikor se nahajajo v tujini, spremljajo tudi navodila lokalnih oblasti in ministrstva za zunanje zadeve.
 
Skladno s priporočili dodatno naprošamo vse študente in zaposlene, da ob morebitnih prvih znakih poslabšanega zdravja in počutja (kašelj, vročina) ne prihajajo na fakulteto oziroma univerzo, dokler se povsem ne pozdravijo oziroma najmanj 14 dni. Prosimo, da o izostanku obvestijo učitelja in asistenta. Obenem obveščamo tudi, da je možno, da bodo nekateri učitelji iz zdravstvenih razlogov svoja predavanja in vaje začasno prestavili v e-učilnico. Prosimo, da skrbno spremljate vsa obvestila v ŠIS-u, e-učilnici in urnik na spletni strani.
 
Hkrati zagotavljamo, da bomo spoštovali tudi morebitne strožje osebne ukrepe, ki jih sprejmejo posamezniki (nošenje osebne zaščite in drugo), saj spoštujemo mnenja posameznikov.

V skladu s priporočili strokovnih institucij bo na fakulteti v vhodni avli na recepciji na razpolago razkužilno sredstvo za morebitno dodatno dezinfekcijo rok. Tudi sicer pozivamo vse študente in zaposlene, da si dosledno in pravilno umivajo roke s toplo vodo in milom, skrbijo za pravilno izkašljevanje in kihanje (uporaba robčkov, odmaknjenost od drugih) ter pogostejše zračenje prostorov.


Na fakulteti bomo tekoče spremljali in upoštevali vsa navodila in ukrepe, ki jih bomo prejeli od vodstva Univerze ter strokovnih institucij ter študente in zaposlene ažurno obveščali. Trenutno obvestilo velja do preklica oziroma izdaje novega.


Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na prodekanjo za študentske zadeve, dr. Marijano Sikošek.


Hvala za razumevanje in lep pozdrav!


Vodstvo fakultete


V zvezi z upravljanjem turističnih tokov ob pojavu koronavirusa je Slovenska turistična organizacija izdala posebno obvestilo, ki je dostopno na povezavi: https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/11754-aktualno-stanje-in-priporocila-glede-koronavirusa.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dear students!

At the University of Primorska and Faculty of Tourism Studies Turistica we are regularly following the development of the coronavirus situation. The Faculty's Management is considering and following all recommendations and measures, provided to us by the University of Primorska management and professional health institutions. The University of Primorska is in constant contact with professional organisations, i. e. National Institute of Public Health, that is preventively preparing the necessary measures for eventual coronavirus cases in our area. 

Based on University of Primorska's instructions all pedagogic, research and professional activities of the university will continue to operate fully, as well as travels to and from abroad. We will also continue to cooperate with our partners as usual. We recommend all our students and colleagues abroad to continue with their planned activities.
The exception are the activities, which cannot be implemented due to the limitations imposed by partner institutions (e.g. closure of the university, postponing the semester, limiting visits, etc.). If the partner institutions impose such actions due to the coronavirus, that can be understood as force majeure and we can still claim the costs incurred with the majority of co-financers.
So far, in line with the University of Primorska recommendations we advise all students and staff to:
o act preventively (employing the same actions as to prevent the spread of the seasonal flu, especially be mindful of the regular and thorough hand washing, hygienic coughing and distance);
o read and follow the guidelines of the World Health Organisation;
o follow official information about the disease's development and preventive measures;
o also follow guidelines and instructions of local authorities and the Ministry of Foreign Affairs.
Additionally, we ask all students and staff, who notice symptoms of weaker health (cough, fever) to stay at home until they regain their health or at least 14 days. If this happens, please notify your professor or their assistant. It is also possible for some professors to move their classes and exercises to the E-classroom due to health issues. Therefore please pay attention to all notifications in the ŠIS system, e-classrooms and the online schedule.
Simultaneously, we guarantee that we respect personal views and we are bound to honour potential stricter personal measures taken by individuals (wearing personal protective gear and similar).
The Faculty shall actively monitor and consider all instructions and measures, given by the University of Primorska management and professional institutions, and provide students and employees with up-to-date notifications. This notice is valid until cancelled or until we publish a new one. 
For any further information, students can also contact dr. Marijana Sikošek, Vice Dean for Student Affairs: marijana.sikosek@fts.upr.si.

Thank you for your understanding and kind regards!

 

Navodila za potnike